Dataskyddsförordningen, GDPR

EU har tagit fram ett direktiv för registerföring och behandling av personuppgifter, GDPR. Direktivet träder i kraft den 25:e maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, PUL.

För att efterleva GDPR upprättar Alvesta Energi AB och Alvesta Elnät AB registerförteckningar som beskriver de register och system som behandlar personuppgifter. Här motiverar vi den rättsliga grunden för att hantera personuppgiften och ändamålet med detta. Skulle det inte finnas rättslig grund enligt GDPR så kommer vi heller inte att använda det aktuella registret eller systemet.

Vi lagrar de personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla våra avtal gentemot våra kunder, alltså vårt åtagande att leverera el och fjärrvärme. Personuppgifter som lagras är personnummer, namn, adress, mätarnummer och lpid. Vi lämnar inte ut några uppgifter till andra om våra kunder utan den aktuella personens medgivande.

Vi tar även fram rutiner för hantering, lagring och gallring av personuppgifter för att säkerställa att vi hanterar personuppgifter på rätt sätt och inte lagrar onödig information samt upprättar personuppgiftsbiträdesavtal med andra organisationer som behandlar våra personuppgifter, exempelvis för fakturering.

Våra kunder har rätt att begära ut ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Om någon uppgift är felaktig eller ofullständig välkomnar vi att kunden i fråga hör av sig för att få uppgiften rättad i våra system. Dessutom har våra kunder rätten att få sina uppgifter raderade i våra system med förbehåll för att de inte behövs för att uppfylla någon annan lagstiftning. Ett exempel på sådan lagstiftning är bokföringslagen, BFL.

 

Personuppgift - all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, exempelvis namn, adress, anläggningsid, m.m.

Behandling av personuppgift - varje åtgärd som utföres med personuppgift, vare sig det sker på automatisk väg eller ej

Den registrerade - den person som en personuppgift handlar om

Personuppgiftsombud - den utsedda person som ska se till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten

Personuppgiftsansvarig - är den juridiska personen som för register över personuppgifter, d.v.s. Alvesta Energi AB och Alvesta Elnät AB

Personuppgiftsbiträde - den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, exempelvis en underleverantör av kunddatabas och faktureringssystem.