Miljöarbete

Bolaget bedriver två tillståndspliktiga verksamheter och en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Samtliga verksamheter påverkar miljön genom utsläpp i luften av i huvudsak kvävedioxid, kolmonoxid och stoft. Miljöpåverkan uppkommer vid produktion av fjärrvärme, som i huvudsak produceras genom förbränning av biobränsle.

Fjärrvärmeproduktionen i Alvesta ingår i det globala systemet för handel med utsläppsrätter som startades den 1 januari 2005. Verksamheten har sedan 2004 erhållit tillstånd till utsläpp av koldioxid från Länsstyrelsen och av Naturvårdverket.

I vårt samhälle är de flesta mycket beroende av energi i olika former. Samhällsutvecklingen är också starkt bunden till en effektiv energiförsörjning. Samtidigt är det viktigt att välja energiformer som bidrar till en framtida långsiktigt hållbar ekologisk utveckling. Fjärrvärmeutbyggnaden i Alvesta har haft en avgörande betydelse för te x utsläppen av koldioxid.