Elens ursprung

En bild på ett pajdiagram som förklarar de olika energikällorna som används, Förnybara- och Fossila- energikällor samt Kärnkraftverk.

Förnybar energi

Förnybar energi bygger på principen att energin genereras ur naturliga processer i naturen. Det finns idag teknik för utvinning av energi ur en rad förnybara energikällor, alla med sina för- och nackdelar ur miljösynpunkt. Den stora fördelen med förnybar energi är att resurserna, vid riktig hantering, inte är ändliga och i avsevärt mycket mindre grad än fossila bränslen bidrar till växthuseffekten. Merparten ger inga eller små utsläpp av koldioxid. Användningsområden för olika förnybara energikällor varierar, vissa lämpar sig bättre än andra för storskalig användning. De tekniker som framför allt har stora potentialer i Sverige är bioenergi, vattenkraft, vindkraft och solenergi. Geotermi kan lokalt ha stor betydelse, men är beroende av specifika lokala förhållanden.

Förnybart på många områden

Förnybar energi svarar i dag för ungefär 30 procent av den svenska energitillförseln. De dominerande förnybara energislagen i Sverige är bioenergi och vattenkraft men även vindkraft, solenergi och geotermi används. Vattenkraft svarar för ungefär hälften av den svenska elproduktionen medan bioenergi används främst för uppvärmningsändamål. Det gäller både inom industrin, uppvärmning av byggnader via fjärrvärmesystemet eller som småskalig vedeldning i enskilda hushåll.

Vid förbränning av biobränslen frigörs koldioxid. Om återplantering sker blir dock nettoutsläppen till atmosfären noll eftersom växande gröda fångar upp och binder koldioxid ur luften.

Text tagen från
www.naturvardsverket.se